Wydawnicza nowość

14.11.2017

Kolejna nowość wydawnicza w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią. Promocja - 28 listopada...

Zapraszamy do zakupu książki Agnieszki Drożdżewskiej „Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i pierwszej połowie XX wieku”.

Spotkanie z autorką i promocja książki odbędzie się 28 listopada o godz.18 w Sali Rycerskiej Zamku Książęcego w Oleśnicy.

Fragment wstępu do książki:

„W literaturze poświęconej zagadnieniom historii śląskiej kultury muzycznej można zauważyć brak opracowań poświęconych życiu muzycznemu Oleśnicy. Stąd też celem niniejszej pracy jest ukazanie jego różnych aspektów w XIX i na początku XX wieku. W trakcie badań nad przeszłością muzyczną miasta wykorzystano zachowane materiały źródłowe oraz literaturę przedmiotu. Ponieważ spora część materiałów została zniszczona lub zaginęła podczas działań wojennych w 1945 roku, każda zachowana informacja okazała się niezwykle cenna, a niekiedy wręcz rzutująca na dalszy tok pracy.

Książka stanowi zmienioną, zaktualizowaną i rozszerzoną o czasy międzywojenne wersję pracy magisterskiej pt. Życie muzyczne Oleśnicy w XIX wieku, napisanej w 2004 roku na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Praca ta powstała pod kierunkiem ŚP prof. dr Marii Zduniak, która zainspirowała mnie do prowadzenia badań i ukształtowała warsztat badawczy. Wyrazy podziękowania składam osobom, bez których wsparcia merytorycznego i organizacyjnego książka nie otrzymałaby obecnego kształtu. Serdecznie dziękuję Panu dr. Markowi Nienałtowskiemu za użyczenie źródeł oraz ikonografii, cenne uwagi i uzupełnienia, Panu Burmistrzowi Miasta Oleśnicy Michałowi Kołacińskiemu oraz Pani Annie Zasadzie, Dyrektor Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, za umożliwienie realizacji wydania książki i wreszcie Pani Agnieszce Ostapowicz, oleśniczance i animatorce lokalnego życia muzycznego, za wsparcie organizacyjne i pracę przy wprowadzaniu treści zawartych w książce do powszechnego życia kulturalnego miasta”.

Agnieszka Drożdżewska – informacja o autorce

W latach 1999–2004 odbyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2010 obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim pracę doktorską Życie muzyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w XIX i I połowie XX wieku. Edukacja muzyczna. Działalność naukowa. Ruch koncertowy, wydaną w 2012 r. w serii „Musicologica Wratislaviensia”. Za tę książkę otrzymała dwie prestiżowe nagrody – „Leopoldina 2012” przyznawaną przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta 2012 przyznawaną przez Sekcję Muzykologów ZKP. W 2017 opublikowała monografię Kultura muzyczna Oleśnicy w XIX i I poł. XX wieku. Od 2010 zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, badania naukowe prowadzi w ramach Zakładu Muzykologii Historycznej. Brała udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych (Wrocław, Kraków, Poznań, Praga, Opole-Nysa, Częstochowa-Jasna Góra i in.). Publikuje artykuły w periodykach fachowych, księgach konferencyjnych i zeszytach naukowych. Uczestniczyła w polsko-czeskim programie badawczym Kultura muzyczna Śląska do 1741 roku z perspektywy polskiej i czeskiej (realizowanym w latach 2010–2012), organizowanym przez Instytut Sztuki PAN, Katedrę Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ústav hudební vědy (Univerzita Karlova v Praze). Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół życia muzycznego na Śląsku w zakresie: edukacji muzycznej i muzykologii, życia koncertowego i teatralnego, budownictwa organów oraz lokalnej twórczości, którą prezentuje zarówno od strony naukowej, jak i artystycznej (jako śpiewaczka dokonała m.in. prawykonań kompozycji Johanna Martina Prandla, Johanna Georga Clementa, o. Amanda Ivančicia i Józefa Elsnera, zarejestrowanych na płytach CD). Współpracuje z centralą RISM we Frankfurcie nad Menem w zakresie prac dotyczących kolekcji muzycznych ze Śląska przechowywanych w Opolu, Dreźnie i Wrocławiu. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą muzyce w teatrach na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku. W roku 2010 za pracę artystyczną i organizacyjną została wyróżniona Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej na temat działalności artystycznej autorski –
  TUTAJ

Książkę będzie można kupić w trakcie spotkania, a także w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią ul. Bociania 11 w godzinach otwarcia oraz w Czytelni – ul. M. Reja 10 w godzinach otwarcia biblioteki – cena 50 zł.

(OAI), źródło: