mazda

Tematy

Miasta

Serwisy

Wiadomości

Dodaj komentarz | Wyślij zdjęcie lub film | Wydrukuj

Kontrowersje wokół sesji nadzwyczajnej

01.03.2017

wyświetleń: 873

Andrzej Sowa

Andrzej Sowa fot. Krzysztof Dziedzic

Andrzej Sowa ze Stow. Razem dla Oleśnicy kwestionuje legalność planowanej sesji Rady Miasta...
 
 
Przytaczamy treść pisma, jakie złożył w biurze Rady Miasta:
 
 
Pan Wiesław Piechówka
Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy
 
Szanowny Panie Przewodniczący!
W związku ze zwołaniem przez Pana Przewodniczącego XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji na dzień 3 marca 2017 roku, jako przedstawiciel stowarzyszenia „Razem dla Oleśnicy”, którego jednym z celów jest promocja i popieranie działań mających na celu podniesienie świadomości uczestnictwa w procesach demokratycznych, który to cel stowarzyszenie realizuje m.in. przez występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji i organów administracji, a osobiście jako osoba, która po wyborach samorządowych w 2014 roku zgłosiła Pana kandydaturę na Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy, wierząc, że jak nikt inny będzie Pan gwarantem przestrzegania demokratycznych reguł stanowienia prawa w naszym mieście, czuję się w obowiązku zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego na fakt, że zawiadamiając radnych pismem OR.0002.3.1.2017 o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji, nie zastosował się Pan do § 22 ust. 4 Statutu Gminy Miasta Oleśnicy, przyjętego uchwałą XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Oleśnicy, który brzmi następująco:
„O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Sesji zawiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed jej terminem za pomocą listów, poczty elektronicznej lub w inny skuteczny sposób. Do zawiadomienia dołącza się projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad.”.
 
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym (również powiatowym i wojewódzkim) nie określa terminów, w jakich należy poinformować radnych i mieszkańców o sesji rady, jak też trybu powiadomienia, miarodajne w tym zakresie są wyłącznie przepisy statutu. Ten jest bowiem aktem prawa miejscowego stanowiącym o ustroju gminy. Jest zbiorem przepisów regulujących najważniejsze sprawy dla wspólnoty samorządowej, w tym m.in. organizacji wewnętrznej gminy i tryb pracy jej organów (wyrok WSA w Warszawie z 3 grudnia 2015 roku, sygn. akt VIII SA/Wa 175/15).
Ponadto, termin określony w art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter instrukcyjny, a ustawa nie przewiduje żadnych skutków prawnych w przypadku zwołania sesji w terminie późniejszym (wyrok z 13 marca 2012 roku, sygn. akt I OSK 2296/11).
Szczegółowe i bezapelacyjne potwierdzenie powyższych twierdzeń można znaleźć w wyroku NSA z 2012-03-13 (sygn. akt I OSK 2296/11) i wyroku WSA w Białymstoku z 2015-11-24 (sygn. akt II SA/Bk 366/15).
 
W uzasadnieniu wyroku NSA z 13 marca 2012 roku czytamy:
„Sąd wskazał, że regulacje dotyczące stanowienia prawa miejscowego przez jednostki samorządu terytorialnego ustanowione są w ustawie o samorządzie gminnym oraz aktach prawa miejscowego regulujących ustrój gmin - statutach. Organem stanowiącym te akty jest w myśl art. 41 ust. 1 u.s.g. rada gminy. Rada jako organ kolegialny obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach ustawowo nazywanych sesjami. Obrady te mogą odbywać się w trybach zwykłych lub nadzwyczajnych. W trybie zwykłym sesje zwoływane są przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał (art. 20 ust. 1 u.s.g.), zaś w trybie nadzwyczajnym zwoływane są na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady gminy (art. 20 ust. 3 u.s.g.). Przy czym w tym ostatnim przypadku przewodniczący rady jest zobowiązany do zwołania sesji na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Szczegółowy tryb prac rady gminy (niezależnie od tego czy jest to tryb nadzwyczajny czy zwykły) określa statut gminy, który stanowi akt prawa miejscowego powszechnie obowiązujący na jej terenie.”.
 
A w uzasadnieniu wyroku WSA z 24 listopada 2015 roku:
„Regulacje dotyczące podejmowania uchwał przez samorząd województwa ustanowione są w ustawie o samorządzie województwa oraz w statucie regulującym ustrój województwa. Organem stanowiącym te akty jest sejmik województwa, który zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.”.
 
I dalej w uzasadnieniu NSA:
„Sąd nie podzielił stanowiska organu, że przewidziany w art. 20 ust. 3 u.s.g. tryb nadzwyczajny zwoływania sesji, ze względu na krótki termin w jakim posiedzenie rady musi się odbyć, wyłącza stosowanie przepisów dotyczących trybu i sposobu powiadamiania o tym posiedzeniu zawartych w statucie. (…) Skoro więc organ stanowiący statut, określił jednolite terminy dla zwoływania sesji rady, to zgodnie z zasadą racjonalnego ustawodawcy, którą odnieść należy także do organów stanowiących samorządu terytorialnego, uznać należy że uczynił to świadomie, mając na względzie zapewnienie radnym minimalnego okresu czasu umożliwiającego przygotowanie się do sesji i rozważenie mających stanowić przedmiot obrad propozycji.”.
 
A tak w dalszej części uzasadnienia WSA:
„Szczegółowy tryb pracy sejmiku województwa (niezależnie od tego czy jest to tryb nadzwyczajny czy zwykły) określa statut województwa. Ponieważ ustawa o samorządzie województwa nie określa terminów, w jakich należy poinformować radnych i mieszkańców o sesji rady, jak też trybu powiadomienia, miarodajne w tym zakresie są wyłącznie przepisy statutu województwa. Statut jest bowiem aktem prawa miejscowego stanowiącym o ustroju województwa. Jako akt prawa miejscowego stanowi konstytucyjne źródło powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania danego województwa (art. 87 Konstytucji RP).”.
 
Proszę też zwrócić uwagę na dalszą część uzasadnienia NSA, gdyż ma ono kolosalne znaczenie w odniesieniu do głównego punktu porządku planowanych obrad, czyli projektu uchwały:
„Ponadto zdaniem Sądu niedopuszczalne jest stanowienie, bez szczególnie uzasadnionych powodów, przepisów prawa miejscowego, na sesjach zwoływanych w trybie nadzwyczajnym przewidzianym w art. 20 ust. 3 u.s.g., a tym bardziej stanowienie w tym trybie regulacji, których stosowanie oznaczało będzie obciążania jednostek daninami publicznoprawnymi. Stanowienie przez jednostki samorządu terytorialnego prawa miejscowego powinno odbywać się bowiem w sposób pozwalający uczestnikom procesu uchwałodawczego na dostateczne rozważenie zgłaszanych propozycji, wzięcie pod uwagę i skonfrontowanie różnych racji i argumentów. Tego wymaga dyrektywa demokratyzmu stanowienia prawa, który nie wyczerpuje się w samym przegłosowaniu projektu uchwały większością głosów, lecz również możliwości rzetelnego przedyskutowania zgłaszanych projektów. Urzeczywistnienie tej dyrektywy z całą pewnością pełniej służy zwykły tryb uchwałodawczy, gdzie zarówno radni jak i inni ewentualni uczestnicy procesu (mieszkańcy gminy) mogą przedstawić swoje stanowiska co do zaproponowanych rozwiązań, niż przyjęty w niniejszej sprawie tryb procedowania na sesji nadzwyczajnej, która ze swej istoty przewidziana jest co do zasady dla procedowania spraw, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.”.
 
Dla utrwalenia, przytoczę raz jeszcze, tym razem w całości, fragment uzasadnienia NSA, który może być pomocny w przyszłości w podobnych sytuacjach:
„Sesja zwoływana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zwoływana jest w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty uprawnione. Przepisy nie wymagają uzasadnienia wniosku w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej. Siedmiodniowy termin zwołania sesji nadzwyczajnej jest terminem instrukcyjnym, bowiem ustawa nie przewiduje żadnych skutków prawnych w przypadku nie zwołania sesji w terminie późniejszym a nawet nie zwołania jej w ogóle.”.
 
Wobec powyższego, wierząc że zaistniała sytuacja wynika tylko i wyłącznie z niezamierzonej ale oczywistej pomyłki, zwracam się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o naprawienie tego błędu i zwołanie XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji z poszanowaniem prawa i orzeczeń sądów administracyjnych, w terminie uwzględniającym tak przepisy ustawy o samorządzie gminnym, jak i zapisy zawarte w Statucie Gminy Miasta Oleśnicy, umożliwiając radnym wzięcie udziału w sesji z zachowaniem minimalnego siedmiodniowego terminu na przygotowanie się do niej.
W orzecznictwie podkreśla się, że podjęcie uchwał wymaga zachowania odpowiednich procedur i stosownego czasu umożliwiających radnym należyte przygotowanie się do sesji (wyrok WSA w Krakowie z 6 listopada 2007 roku, sygn. akt III SA/Kr 783/07, wyrok WSA w Gliwicach z 3 listopada 2008 roku, sygn. akt IV SA/Gl 396/08).
Na koniec chciałbym zauważyć, jak istotne jest naprawienie błędu - uchybienie, którego dopuścił się Pan Przewodniczący, może być podstawą do uznania nieważności uchwał podjętych na tak zwołanej sesji, czego dowodzą cytowane powyżej wyroki NSA i WSA.
 
Z poważaniem,
Andrzej Sowa

autor: kadpowrót ›

Zobacz także

Nowej władzy manifest wiary

Infułat Władysław Ozimek powiedział: Władza jest od Boga, dana przez wybór ludzi..... ...

Nowy wiceburmistrz czy skarbnik?

Jakie zmiany personalne szykują się w Urzędzie Miasta Oleśnica i - szerzej - w całym samorządzie?...

ReklamaKomentarze (10)

 • Krzysztof A Kowalski | 2017-03-02 02:19:39

  Powyższa twórczość nie nadaje się do publikowania tam, gdzie ktoś chciałby, by jego portal bym czytany. To tu można nazwać przejawem grafomaństwa. Pan Karaś krótko wskazał dlaczego można wątpić w legalność sesji. I na to zwrócił/ła też uwagę anonimowy/ła Internauta/ka " mówią że Sowy to mądre ptaki ?! widać to teoria ": "w ciągu 7 dni"

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Jacek Szarek | 2017-03-01 23:10:50

  @ marta - potwierdzam:PIS to stan umysłu... Dlatego "moherowy doktor" czasami zachowuje się "jak kot po chemioterapii".

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • prawo durniu | 2017-03-01 20:58:59

  normalnie wysyp "rzeplińskich" , wcześniej Karaś, teraz Sowa, sami orzecznicy prawnicy ... co tam ustawa, co tam prawo ,ważne interpretacje domorosłych prawników

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Nie jst | 2017-03-01 19:36:30

  A co na to... ratuszowy prawnik?

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Małgo | 2017-03-01 19:07:20

  Troche za dlugie zebym przeczytala.Czy autor listu ma racje?Prosze opinie

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • Zdegustowany wyborca | 2017-03-01 16:11:00

  A ja mam to wszystko w d.......ie! Niech się pałują!

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • No tak | 2017-03-01 15:36:28

  Drogi "a mówią że Sowy to mądre ptaki ?! widać to teoria", tyle do głowy nakładła ci pisowska propaganda. A teraz jeszcze raz zapoznaj się z orzecznictwem sądów administracyjnych i powiedz czego nie rozumiesz. Możesz pytać, kto pyta, nie błądzi.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • a mówią że Sowy to mądre ptaki ?! widać to teoria | 2017-03-01 15:30:32

  Statut miasta Oleśnicy (...) §20.1.Rada obraduje na Sesjach: zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych. 2.Sesje zwyczajne zwołuje się zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nieprzewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 3.Sesje nadzwyczajne zwoływane są w przypadkach określonych w ustawie. (...) A w ustawie o samorządzie gminnym jest : Art.20 ust. 3 "3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1 w zdaniu drugim." W CIĄGU 7 DNI !

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • marta | 2017-03-01 15:29:43

  PIS to stan umysłu...

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

 • X | 2017-03-01 15:27:46

  Oj redakcjo co to za tytuły. Najpierw to napisał Karaś teraz Sowa. Regulamin jest złamany . Jakie tu kontrowersje? Po prostu wał burmistrza i jego radnych.

  zgłoś naruszenie regulaminu ›

Pozostaw pole puste:

Treść

Imię nazwisko / nick


Redakcja zastrzega sobie prawo zmian, skrótów bądź usunięcia opinii zawierającej treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające jej prawa lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego.

Copyright © 2013 olesnica24.com